ساگرد تاسیس شیرینی فرانسه

سال 1394 پنجاهمین سال تاسیس شیرینی فرانسه است این قنادی در سال 1344 توسط محمد ثابت قدم افتتاح شد و پس از 50 سال همچنان به کار خود ادامه می دهد .

Last modification: Wed 10 Jun 2015